Pracownia Procesów Membranowych

Realizowane projekty


Pracownia Procesów Membranowych - Projekty realizowane

Recovery of uranium and accompanying metals from various types of industrial wastes
(Odzysk uranu i metali towarzyszących z odpadów przemysłowych różnego pochodzenia)

Projekt IAEA, CRP-T11006,
Contract No RC-18542
Okres realizacji: 06.05.2015-21.04.2018
Wartość projektu: 1 129 922 PLN
Kierownik Projektu: dr Katarzyna Kiegiel
Zasoby uranu na świecie są ograniczone i ulegają powoli wyeksploatowaniu. W związku z tym, rośnie zainteresowanie odzyskiem uranu z rud ubogich i surowców wtórnych. Celem niniejszego projektu jest ocena możliwości pozyskiwania uranu z odpadów przemysłowych, produktów ubocznych i fosforanów oraz ocena tych surowców jako potencjalnych zasobów do produkcji paliwa dla reaktorów jądrowych nowej generacji. Analizowane są dwa rodzaje polskich odpadów przemysłowych: odpady flotacyjne z przemysłu miedziowego i fosfogipsy będące odpadem w produkcji kwasu fosforowego oraz fosforyty z Maroko, Tunezji i Syrii, które są surowcem wykorzystywanym w fabryce nawozów sztucznych w Policach. Uran, tor i inne metale są wydobywane z tych surowców przez zastosowanie ługowania z mieszaniem za pomocą kwasów lub zasad oraz ługowanie perkolacyjne. Kolejnym etapem jest rozdział poszczególnych metali obecnych w roztworze po ługowaniu. Do tego celu są wykorzystane chromatografia jonowymienna oraz ekstrakcja rozpuszczalnikowa. Dodatkowo, w zależności od charakterystyki zastosowanych surowców, istnieje możliwość jednoczesnego odzyskiwania obecnych w nich innych cennych metali, takich jak np.: wanad, molibden, lantanowce, w celu poprawienia ekonomiki przyszłej technologii. Planowane jest również zastosowanie metod membranowych w procesach ługowania i oczyszczania.

Application of advanced membrane systems in nuclear desalination (Odsalnie jądrowe z zastosowaniem zaawansowanych systemów membranowych)

Projekt IAEA, CRP-I35005,
Contract No 18539/RO
Wartość projektu: 321 880 PLN
Okres realizacji: 15.09.2014-14.09.2015
Kierownik projektu: prof. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz

Projekt pt.” Odsalanie jądrowe z zastosowaniem zaawansowanych systemów membranowych” realizowany jest w ramach Skoordynowanego Projektu Badawczego (CRP) Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) zatytułowanego ”Application of advanced low temperature desalination systems to support NPPs and non-electric applications”. W projekcie uczetniczy kilkunastu partnerów z wielu krajów. Celem projektu jest badanie możliwości wykorzystania ciepła odpadowego do niskotemperaturowych systemów odsalających. Proces odsalania wody morskiej jest procesem bardzo energochłonnym, zazwyczaj wykorzystującym energię z elektrowni konwencjonalnych. Powszechnie do odsalania stosowane są wielostopniowe układy odparowania przy użyciu pary wodnej oraz odwróconej osmozy. Odsalanie można również prowadzać wykorzystując niskotemperaturowe źródła energii, takich jak energia słoneczna czy ciepło odpadowe. Wykorzystanie ciepła odpadowego z instalacjach jądrowych może zwiększyć ogólną wydajność procesu produkcji energii i dzięki temu przyczynić się do polepszenia ekonomiki przyszłych elektrowni jądrowych. Ponadto, zagrożenia wynikające z braku dostępności wody, szczególnie w przypadku ataków terrorystycznych, może ulec znacznemu obniżeniu dzięki możliwości zastosowania zaawansowanych technologii odsalania wody morskiej.

Studying  the social and socio-economic effects of the implementation of the Polish nuclear power programme using new methodology (Badanie efektów wdrażania Polskiego Programu Energetyki Jądrowej na aspekty społeczne i  socjoekonomiczne przy użyciu nowej metody)

Projekt IAEA, CRP-I12005,
Contract No 18541/RO
Wartość projektu: 140 818 PLN
Okres realizacji: 15.09.2014-14.09.2015
Kierownik projektu: dr Agnieszka Miśkiewicz

Projekt zatytułowany "Badanie efektów wdrażania Polskiego Programu Energetyki Jądrowej na aspekty społeczne i socjoekonomiczne przy użyciu nowej metody" realizowany jest w ramach Skoordynowanego Projektu Badawczego (CRP) Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) zatytułowanego "Assessing the national and regional economic and social effects of nuclear programmes", w realizacji którego uczestniczą 4 kraje: Indonezja, Jordania, Polska oraz Wietnam. Celem tego projektu jest weryfikacja, testowanie oraz zastosowanie w praktyce prototypowych metod analizy skutków gospodarczych i społecznych wdrażania programów jądrowych, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Metody te mają być użyteczne politykom w analizie kluczowych skutków realizacji projektów jądrowych. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej rozpoczęła już wstępne prace nad opracowaniem zestawu narzędzi analitycznych służących do oceny skutków społecznych i  ekonomicznych programów jądrowych. Uczestnicy projektu będą dzielili miedzy sobą doświadczenia w stosowaniu narzędzi udostępnionych przez IAEA, a także własnych opracowanych modeli. Założeniem projektu jest fakt, że uczestnicy mający znikome doświadczenie w wykonywaniu tego typu analiz, będą mieli możliwość zdobycia tego doświadczenia poprzez udział w tym projekcie.Program badań w projekcie koncentruje się na trzech zadaniach:Zadanie 1. Ocena stanu wiedzy na temat metod badania wpływu programów jądrowych na aspekty społeczne i socjoekonomiczne.Zadanie 2. Badanie aspektów społecznych wdrażania Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.Zadanie 3. Ocena wpływ rozwoju energetyki jądrowej w Polsce na aspekty ekonomiczne i  socjoekonomiczne.

Badania nad zjawiskami zachodzącymi w warstewce przymembranowej podczas filtracji roztworów wodnych i zawiesin w aparatach membranowych o różnej konfiguracji

Projekt: NCN, Sonata 6, UMO-2013/11/D/ST8/03328
Wartość projektu: 209 500 PLN
Okres realizacji: 27.08.2014-26.08.2017
Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Miśkiewicz

Celem projektu są badania nad zjawiskami zachodzącymi w warstewce przymembranowej membran o różnej strukturze (membrany lite, porowate, polimerowe, ceramiczne) przy zastosowaniu w różnych procesach membranowych (MF, UF, NF, RO). Badania obejmują określenie kinetyki foulingu oraz jego typu, w zależności od rodzaju membrany oraz filtrowanego medium. Celem pracy jest również analiza wpływu parametrów procesowych na stopień zablokowania membrany. W ramach projektu zostanie podjęta próba wyjaśnienia wpływu foulingu na warunki hydrodynamiczne w aparatach wyposażonych w różne typy membran. Ponadto, zastosowanie metod radioznacznikowych zostanie poszerzone o badania wpływu wielkości cząstek filtrowanych na formowanie się warstewki przymembranowej oraz badania rozkładu wielkości cząstek wzdłuż membrany. Na podstawie analizy potencjału zeta, który stanowi parametr charakteryzujący rodzaj oddziaływania między membraną a filtrowaną cieczą, zostanie określony mechanizm adsorpcji cząstek stałych zawartych w cieczy w zależności od warunków procesu filtracji.

PLATENSO  PLATENSO – Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe  (Budowa platformy dla wzmocnienia badań społecznych związanych z energetyką jądrową w   Europie Środkowo-Wschodniej)
Projekt: 7 Program Ramowy UE,  FP7- 605140
Wartość projektu: 99 750 PLN, 23 750 EUR
Okres realizacji: 01.09.2013-31.08.2016
Kierownik projektu: prof. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz
http://platensoproject.eu
Celem projektu PLATENSO jest zwiększenie zdolności i możliwości krajów Europy Środkowej i Wschodniej do udziału w badaniach naukowych UE w odniesieniu do kwestii społeczno-gospodarczych związanych z technologią jądrową i aspektów społecznych energii jądrowej. Aby osiągnąć ten cel, krajowe punkty kontaktowe PLATENSO stworzyły  europejską sieć instytucji badawczych, na którą składają się sieci krajowe znajdujące się w: Bułgarii, Czechach, na Węgrzech, Litwie, Polsce, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Przedmiotem dyskusji z członkami sieci będzie konkretna propozycja przekształcenia europejskiej sieci w  platformę prawną lub podmiot prawny. Sieć ta będzie zatem istotnym narzędziem dla instytucji, umożliwiającym branie udziału w  europejskich programach badawczych. Co więcej, może stać się ważnym graczem przyczyniającym się do rozwoju badań społecznych w  dziedzinie energii jądrowej.
W ramach projektu na poziomie krajowym została stworzona mapa instytucji posiadających doświadczenie lub potencjał do realizacji badań w dziedzinie nauk społecznych i  humanistycznych dotyczących techniki jądrowej. Założenie jest takie, że instytucje te, będą członkami europejskiej sieci instytucji badawczych w krajach Europy Środkowej i  Wschodniej, zainteresowanych udziałem w badaniach aspektów społecznych oraz zagadnień zarządzania  energią jądrową.
Jednym z dotychczasowych rezultatów projektu jest utworzenie narzędzia komunikacyjnego sieci instytucji badawczych pod nazwą: Wirtualne Centrum Informacji (VIC, http://www.vicplatenso.eu ).
Lista instytucji realizujących projekt PLATENSO przedstawiona jest poniżej:
tabela PLATENSO

 

Eagle

EAGLE - Enhancing education, training, and communication processes for informed behaviours and decision-making related to ionising radiation risks (Działania na rzecz wzmocnienia procesów edukacyjnych, szkoleniowych i komunikacyjnych dla kształtowania świadomych zachowań i decyzji związanych z ryzykiem promieniowania jonizującego)

Projekt: 7 Program Ramowy UE, Euratom Fission-2013-6.0.2, FP7- 604521
Wartość projektu: 137 552 PLN, 31 779EUR
Okres realizacji: 01.08.2013-31.07.2016
Kierownik projektu: prof. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz
http://eagle.sckcen.be/en
Projekt EAGLE ma za zadanie stworzenie warunków do poprawy edukacji i informacji na temat działania promieniowania jonizującego.
Główne cele projektu:
•    Analiza poziomu edukacji, informacji i komunikacji musi wśród społeczeństwa związanej z szeroko rozumianym promieniowaniem  jonizującym.
•    Identyfikacja i wymiana dobrych praktyk w komunikacji na temat promieniowania jonizującego.
•    Identyfikacja odpowiedniego sposobu  komunikacji z obywatelami UE w  perspektywie podejmowania świadomych  decyzji i wspólnego rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem związanym z promieniowaniem jonizującym i  korzyściami z  promieniowania.
•    Zapewnienie wsparcia w oparciu o nowoczesne narzędzia komunikacji w celu koordynacji strategii informacyjnych i komunikacyjnych dla ogółu społeczeństwa.
•    Założenie platformy komunikacji związanej z promieniowaniem jonizującym
Dla realizacji celów projektu zostały utworzone 4 krajowe grupy dialogu (we Francji, Polsce, Rumunii i Słowenii), w których skład wchodzą reprezentanci tradycyjnych i nowych - społecznościowych mediów.
Od kwietnia 2014 do stycznia 2015 roku, każda z grup ma spotkać się we własnym kraju 1-3 razy, bezpośrednio lub za pomocą środków elektronicznych. W trakcie spotkań członkowie grupy wymienią poglądy na temat potrzeby informacji i komunikacji na poziomie UE i  zidentyfikują dobre praktyki w komunikacji pomiędzy instytucjami, mediami i  społeczeństwem. Grupy dialogu przygotują rekomendacje służące poprawie skoordynowanego na poziomie UE podejścia do komunikacji.
Prowadzony dialog ma stanowić wkład do zestawu skompilowanych materiałów, krytycznych analiz, rekomendacji i wytycznych dla ustanowienia wzajemnych relacji pomiędzy instytucjami jądrowymi oraz mediami - tradycyjnymi i społecznościowymi.
Uczestnicy projektu:
tabela eagle