prof. dr hab. Aleksander Bilewicz

  • Kierownik Pracowni Syntezy i Badania Radiofarmaceutyków, Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.
  • Kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich.
Tematyka Badawcza
1976–1991 Prace związane z chemicznymi aspektami energetyki jądrowej: oczyszczanie chłodziwa I obiegu EJ, transport radionuklidów w wodzie reaktorowej, odzysk kwasu borowego (moderatora), dekontaminacja elementów konstrukcyjnych, transport radionuklidów (241Am) w składowiskach odpadów promieniotwórczych. Prace podstawowe związane z procesem wymiany jonowej na nieorganicznych i kompozytowych wymieniaczach jonowych.
1991-2006 Badania dotyczące wpływu efektu relatywistycznego na własności chemiczne ciężkich pierwiastków, synteza i badanie najcięższych pierwiastków – transaktynowców (ruthefordu, dubnu i hasu). Obliczenia teoretyczne oraz eksperymentalne badania hydrolizy kationów ciężkich pierwiastków (Ra2+, Ac3+, Rf4+).
2004 - Prace związane z nowymi radiofarmaceutykami i ich zastosowaniem w medycynie nuklearnej. Otrzymywanie radionuklidów terapeutycznych i dla pozytonowej tomografii emisyjnej. Projektowanie nowych radiofarmaceutyków opartych na emiterach promieniowania α. Zastosowanie klasterów i nanocząstek jako nośników emiterów α i β w celowanej terapii radionuklidowej.

Autorstwo 72 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej i 220 wystąpień konferencyjnych (5 na zaproszenie),  8 patentów.
Promotorstwo obronionych 7 prac doktorskich (cztery z wyróżnieniem)